Baseino darbo laikas vasaros sezono metu

Nuo 2024 m. birželio 1 d. iki liepos 14 d. (imtinai) baseinas dirbs vasaros laiku.

Pirmadienis 14.00-21.00
Antradienis 8.00-21.00
Trečiadienis 8.00-21.00
Ketvirtadienis  8.00-21.00
Penktadienis 8.00-21.00
Šeštadienis 10.00-21.00
Sekmadienis 10.00-21.00


Nuo 2024 m. liepos 15 d. iki rugpjūčio 31 d. baseinas nedirbs.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. baseinas dirbs įprastu laiku.

Užsakyk internetu ir dovanok!

Užsakyk internetu ir dovanok!

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radviliškio plaukimo baseino sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato įstaigos neformalųjį sportinį ugdymą, formalųjį švietimą papildantį sportinį ugdymą, sportinio ugdymo organizavimą.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, 2019 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-976 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais teisės aktais.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programa – programa, kuria siekiama suteikti ir sistemingai gilinti ugdytinio pasirinktos sporto šakos žinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti įgūdžius, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas, siekti didelio sportinio meistriškumo pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo etapais.
3.2. Neformaliojo sportinio ugdymo programa – programa, kuria siekiama ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas panaudojant sportą kaip priemonę.
3.3. Meistriškumo pakopa – ugdytinio sportinio meistriškumo lygį pagal sporto varžybose užimtą vietą arba pasiektą rezultatą apibrėžiančių rodiklių grupė.
3.4. Sportinio ugdymo planas – įstaigos ar organizacijos vykdomų sportinio ugdymo ar sporto ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis šiuo Aprašu ir kitais švietimą, kūno kultūrą ir sportą reglamentuojančiais teisės aktais.
4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
5. Aprašas reglamentuoja asmenų priėmimą į Įstaigą, sportinio ugdymo grupių sudarymą, ugdytinių sportinių pasiekimų vertinimą, sportinio ugdymo trukmę ir apimtį, sportinio ugdymo plano rengimą ir derinimą bei nurodo kitus sportinio ugdymo ypatumus.

II SKYRIUS
ASMENŲ PRIĖMIMAS IR PAŠALINIMAS

6. Informacija apie Įstaigos vykdomas programas, priėmimo sąlygas, laisvas vietas grupėse bei renkamas grupes skelbiama Įstaigos interneto svetainėje bei informaciniame stende (pirmame baseino aukšte).
7. Prašymų registraciją, asmenų priėmimą arba atleidimą vykdo Įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Registracija galioja einamiesiems mokslo metams.
8. Į Įstaigą priimami vaikai ir jaunuoliai iki 19 metų.
9. Sportininkams, kuriems 19 metų sukanka sportinio ugdymo metais, sudaroma galimybė užbaigti tais sportinio ugdymo metais sportinio ugdymo programą.
10. Prašymai dėl vaikų priėmimo:
10.1. prašymai į neformalaus ugdymo grupes teikiami Įstaigos direktoriaus nustatytu laiku. Jei yra laisvų vietų grupėje, priėmimas į ugdymo grupes vykdomas ištisus mokslo metus;
10.2. į meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo laisvas vietas grupėse priimami atitinkamo amžiaus sportininkai, vadovaujantis patvirtintomis sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“).
11. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, kad vaikas ugdytųsi Įstaigoje, pateikia:
11.1. prašymą, kuriame nurodoma:
11.1.1. vaiko (asmens) vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;
11.1.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) adresas, telefonas, el. paštas;
11.2. sutikimas dėl asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo;
11.3. sutikimas, kad sūnus, dukra, globotinis (-ė) galėtų dalyvauti sporto pratybose mieste ir išvykoje ir jų metų būtų fotografuojami.
11.4. sutikimas mokėti už suteiktas paslaugas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą mokestį.
12. Priėmimo į Įstaigą metu gali būti organizuojama atranka – sportinių gebėjimų patikrinimas pagal Įstaigoje numatytą tvarką. Atranką atlieka Įstaigos direktoriaus paskirtas treneris ar trenerių komisija.
14. Neformalaus ugdymo grupėse ugdytis pirmumo teisę turi Radviliškio miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys ir bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai.
15. Asmenų priėmimas į Įstaigą, šalinimas ir atleidimas iš Įstaigos įforminamas Įstaigos direktoriaus įsakymu.
16. Už šiurkščius ir sistemingus baseino vidaus taisyklių pažeidimus, treniruočių planų nevykdymą bei mažesnį nei 50 proc. lankomumą, direktoriaus nutarimu mokiniai gali būti pašalinami iš Įstaigos.

III SKYRIUS
SPORTINIO UGDYMO YPATUMAI

17. Įstaiga įgyvendina formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo ir neformaliojo sportinio ugdymo programas pagal plaukimo sporto šaką.
18. Neformaliojo vaikų švietimo programas lankančių moksleivių sveikatos tikrinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-696.
19. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programose ugdomi sportininkai ir dalyvaujantys respublikinėse bei aukštesnės klasės varžybose sveikatos būklę turi periodiškai tikrintis sporto medicinos centre.
20. Pagal formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programą ugdomi asmenys vieną kartą per metus turi būti pasitikrinę sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
21. Sportinio ugdymo metu dėl traumos ar ligos (esant sveikatos priežiūros įstaigos pažymai) formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programoje pradinio rengimo etapo ugdymo grupėje ugdytinių skaičius gali sumažėti 3 ugdytiniais, meistriškumo ugdymo etapo ugdymo grupėje – 2 ugdytiniais, o meistriškumo tobulinimo etapo ugdymo grupėje – 1 ugdytiniu, tačiau ne ilgiau kaip iki kitų mokslo metų pradžios.
22. Vietoje į sporto mokyklą, sporto gimnaziją mokytis pagal specializuoto sportinio ugdymo krypties programą vieno išvykusio ugdytinio į formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupę gali būti įtrauktas vienas žemesnės meistriškumo pakopos rodiklius atitinkantis ugdytinis tačiau ne ilgiau kaip iki kitų mokslo metų pradžios.

IV SKYRIUS
SPORTINIO UGDYMO GRUPIŲ SUDARYMAS, PERKĖLIMAS

23. Grupių komplektavimas:
23.1. į meistriškumo ugdymo (toliau – MU) ir meistriškumo tobulinimo (toliau – MT) grupes vykdomas:
23.1.1. gegužės–birželio mėnesiais (I etapas);
23.1.2. nuo liepos 1 d. (bet ne ilgiau kaip iki rugsėjo 30 d.) tęsiamas priėmimas į laisvas vietas (II etapas);
23.2. aukšto meistriškumo (didelio meistriškumo) grupės formavimas vykdomas Įstaigos vadovo patvirtinta tvarka ir terminais.
23.3. į neformaliojo vaikų švietimo grupes: rugsėjo mėnesį ir sausio-vasario mėnesiais (direktoriaus įsakymu laikas gali būti keičiamas);
24. Sportinio ugdymo grupės sudaromos pagal sportininko užimtą vietą arba pasiektą rezultatą varžybose vadovaujantis meistriškumo pakopų rodikliais. Grupės sudarymo metu vadovaujamasi aktualioje KKSD rekomendacijų redakcijoje nustatytais meistriškumo pakopų rodikliais bei ugdytinių amžiumi arba koreguotomis baseino direktoriaus KKSD rekomendacijomis patvirtintomis įsakymu.
25. Sportininkų skaičius ugdymo grupėje nurodomas KKSD rekomendacijose arba tvirtinamas baseino direktoriaus įsakymu. Atsižvelgiant į sporto šakos specifiką bei įstaigos galimybes, papildomai gali būti įrašomi mokiniai į PR, MU ir MT grupes. Sudarant formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programą MU arba MT etapo ugdymo grupę vietoje nurodyto vieno ugdytinio į grupę gali būti įtraukti du viena pakopa žemesnės meistriškumo pakopos rodiklius atitinkantys ugdytiniai.
26. Jeigu jaunesnio amžiaus ugdytinis atitinka KKSD rekomendacijose nurodytos aukštesnės meistriškumo pakopos rodiklius, jis gali būti įtrauktas į vyresnio amžiaus sportinio ugdymo grupę, bet ne daugiau kaip per vienerius metus.
27. Grupės ar sportininkai, neįvykdę meistriškumo lygio ar kitų reikalavimų, Įstaigos direktoriaus įsakymu gali būti perkelti į neformaliojo ugdymo grupę.
28. Sportinio ugdymo grupė gali būti sudaryta iš vienos lyties mokinių arba būti mišri.
29. Įgyvendinant neformaliojo vaikų sportinio ugdymo programas vaikų skaičius grupėje gali būti nuo 10 iki 20.
30. Neformaliojo vaikų sportinio ugdymo programos gali būti rengiamos pagal KKSD rekomendacijose nurodytas šakos disciplinas arba tai gali būti bendras fizinis rengimas ir kt.
31. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo sporto šakų disciplinų programų ugdymo grupės sudaromos mokslo metams. Naujų formalųjį švietimą papildančių sportinio ugdymo grupių formavimas gali trukti ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Neformaliojo vaikų sportinio ugdymo grupės sudarymo procesas gali vykti nuolat.
32. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupė laikoma nesuformuota, jeigu pratybas mėnesį laiko lanko mažiau kaip 2/3 patvirtinto grupės ugdytinių skaičiaus. Grupės naujas formavimas gali trukti ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Per mėnesį nesuformavus grupės iki reikiamo vaikų skaičiaus, ji išformuojama.

V SKYRIUS
UGDYTINIŲ SPORTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

33. Pagal sportinio ugdymo programas ugdomų ugdytinių sportiniai pasiekimai vertinami mokslo metų pradžioje, sudarant sportinio ugdymo grupes, mokslo metų pabaigoje ir esant poreikiui, bet kuriuo metu mokslo metais.
34. Dokumentus meistriškumo pakopoms suteikti baseino direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai pateikia ugdytinių treneriai.
35. Meistriškumo pakopoms įgyti treneriai pateikia:
- prašymą;
- sporto (šakų) federacijų (asociacijų, sąjungų) ir kitų organizacijų vykdytų varžybų tinkamai patvirtintus protokolus, lenteles.
36. Sportinių pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis KKSD nustatytais meistriškumo rodikliais.
37. Rekomendacijų priede nurodyti meistriškumo rodikliai, pasiekti olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, galioja 5 metus nuo pasiekimo dienos; tarptautinėse suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių amžiaus grupių varžybose, Lietuvos Respublikos suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių amžiaus grupių čempionatų varžybose – 3 metus nuo pasiekimo dienos, kitose varžybose – 2 metus nuo pasiekimo dienos.
38. Pagal neformaliojo vaikų sportinio ugdymo programas ugdomų ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimui gali būti naudojama ir kita trenerio pateikta testavimo metodika.

VI SKYRIUS
SPORTINIO UGDYMO TRUKMĖ IR APIMTIS

39. Sportinio ugdymo proceso pradžia – rugsėjo 1 d.
40. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programų PR etapas per metus trunka 44 savaites, MU etapas – 46 savaites, MT ir didelio meistriškumo (toliau – DM) ugdymo etapai – po 48 savaites.
41. Neformalusis ugdymas per metus trunka iki 38 savaičių.
42. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programų ugdymo procesas vykdomas etapais pagal KKSD rekomendacijas.
43. Sportinio ugdymo procesas gali vykti darbo, poilsio ir švenčių dienomis, per mokinių atostogas.
44. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupėms ugdymui skiriamų kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę pagal sporto šakas nurodytas KKSD rekomendacijose.
45. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupių ugdytiniams per mokslo metus netekus turėtų ar neįvykdžius jiems meistriškumo pakopoms (toliau – MP) keliamų rodiklių, ugdymo grupė einamaisiais mokslo metais paliekama tuose pačiuose ugdymo metuose.
46. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupių varžybų dienų skaičius per metus:
46.1. PR etape turėtų būti ne mažesnis kaip 4 varžybų dienos.
46.2. MU etape – individualiųjų sporto šakų ugdytiniams varžybų dienų skaičius per metus turėtų būti ne mažesnis kaip 10 varžybų dienų.
46.3. MT etape – individualiųjų sporto šakų ugdytiniams varžybų dienų skaičius per metus turėtų būti ne mažesnis kaip 15 varžybų dienų.
46.4. DM etape – individualiųjų sporto šakų ugdytiniams varžybų dienų skaičius per metus turėtų būti ne mažesnis kaip 20 varžybų dienų.
47. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programų grupių ugdytiniams rekomenduojamas mokomųjų sporto stovyklų skaičius:
47.1. PR etape – ne mažiau kaip trys 8–10 dienų stovyklos per metus;
47.2. MU etape – ne mažiau kaip keturios 10–12 dienų stovyklos per metus;
47.3 MT etape – ne mažiau kaip keturios 10–14 dienų stovyklos per metus;
47.4. DM ugdymo etape – ne mažiau kaip penkios 14–18 dienų stovyklos per metus.
48. Neformaliojo švietimo grupių ugdytiniams rekomenduojamas mokomųjų sporto stovyklų skaičius per metus ne mažiau kaip trys 5–10 dienų stovyklos per metus;
49. Neformalusis ugdymas vykdomas ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę ir ne daugiau kaip 4 kartus per savaitę.

VII SKYRIUS
SPORTINIO UGDYMO PLANŲ RENGIMAS IR DERINIMAS

50. Sportinio ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams, nurodant ugdymo pradžią ir pabaigą.
51. Sportinio ugdymo planas rengiamas vadovaujantis Aprašu ir atsižvelgiant į kūno kultūros ir sporto mokslininkų, trenerių, neformaliojo ugdymo specialistų sportininkų ir sportuotojų ugdymui skirtus metodinius ir mokslinius darbus.
52. Sportinio ugdymo plane turi būti nurodyta:
52.1. metinis treniruotės tikslas;
52.2. ciklai;
52.3. periodai;
52.4. mėnesio tikslas;
52.5. pratybų skaičius per mėnesį;
52.6. valandų skaičius per mėnesį:
52.7. treniruočių intensyvumo zonos (kilometrais);
52.8. varžybos;
52.9. stovyklos;
52.10. med. Patikrinimas;
52.11. atstatomosios priemonės;
52.12. teorija;
52.13. kontrolė (testai);
52.14. kita.
52.15. sportinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų valandų kiekis;
53. Rengiant sportinio ugdymo planą turi būti atsižvelgiama į:
53.1. trenerių kvalifikaciją;
53.2. ugdytinių specialiuosius poreikius;
53.3. ugdymo grupių specifinius poreikius;
53.4. sportinio ugdymo ar sporto ugdymo programų įgyvendinimo laiką ir trukmę ir į tai, kad sportinio ugdymo procesas gali vykti darbo dienomis po pamokų, poilsio ir švenčių dienomis ir per mokinių atostogas;
53.5. sporto varžybų kalendorių;
53.6. daugiametę konkrečios sporto šakos ir (arba) disciplinos sportininko ugdymo struktūrą, kurią sudaro ilgalaikė (8 ir daugiau metų) sportinio ugdymo grandžių tvarka, nuoseklumas ir tarpusavio ryšys. Daugiametį formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo procesą sudaro keturmečiai, dvimečiai ir metiniai ciklai (parengiamasis, varžybų, pereinamasis ir kt.), etapai (pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir kt.), mezociklai, mikrociklai, varžybos, darbingumo atgavimo dienos, pratybos, pratybų dalys, pratimai.
54. Įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo organizuoja sportinio ugdymo plano projekto rengimą. Parengtas sportinio ugdymo planas tvirtinamas Įstaigos direktoriaus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Aprašas gali būti koreguojamas.
56. Šis Aprašas skelbiamas Radviliškio plaukimo baseino interneto svetainėje.